Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a spracovať cvičenia z programovacieho jazyka C++, ktoré budú založené na návrhovom vzore Test Drive Development. Vďaka tomuto návrhovému vzoru budú cvičenia automaticky opravovateľné a vyhodnotiteľné.

Cvičenia musia pokrývať nasledovné orkuhy:

  • základy jazyka: základná syntax, práca s premennými, vetvenie programu, riadiace štruktúry
  • pokročilá práca s pamäťou: smerníková aritmetika, viacrozmerné polia
  • objektové programovanie: triedy, konštruktory, dedenie, preťažovanie operátorov
  • ďaľšie pokročilé vlastnosti: prúdy, výnimky, templaty, knižnica STL

Od uchádzača sa očakáva zvládnutie pokročilých vlastností jazyka C++ na teoretickej, ako aj praktickej úrovni. Dôraz bude kladený na pravidelnú prácu počas semestra.

Téma je už obsadená

Revision as of 15:20, 29 September 2009 by Klimo (Talk | contribs) (Created page with 'Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a spracovať cvičenia z programovacieho jazyka C++, ktoré budú založené na návrhovom vzore Test Drive Development. Vďaka tomuto n…')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)