Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:20, 29 September 2009Klimo (Talk | contribs). . (862 bytes) (+862). . (Created page with 'Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a spracovať cvičenia z programovacieho jazyka C++, ktoré budú založené na návrhovom vzore Test Drive Development. Vďaka tomuto n…')