Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:05, 29 September 2009Klimo (Talk | contribs). . (874 bytes) (+874). . (Created page with ''''Popis:''' Joomla je CMS systém, ktorý umožňuje bežným používateľom bez znalostí HTML kódu vytvárať a spravovať internetové stránky. Joomla poskytuje nástroje …')