BSc Projekt 1-AIN-910

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: BSc Projekt (1-AIN-910)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: D - záverčná práca
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 0/100
Webstránka predmetu: Topics for Bachelor Theses
Informačný list: Informačný list 1-AIN-910 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD., RNDr. Andrej Blaho
E-mail: markosova@fmph.uniba.sk, blaho@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.andrej.input.sk/

Popis predmetu:

Študent ukončí projekt svojej bakalárskej práce, napíše písomnú prácu a pripraví sa na jej verejnú obhajobu. Preukáže, že je schopný publikovať výsledky svojej vlastnej tvorivej práce vo forme vedeckého textu menšieho rozsahu.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z BSc Project)