Informácie pre uchádzačov o štúdium

Štúdium aplikovanej informatiky prevádza študentov od praktických zručností k princípom. Do praxe je možné nastúpiť už po troch rokoch štúdia, ale na bakalársky program nadväzuje magisterské štúdium s atraktívnymi zameraniami počítačová grafika, umelá inteligencia, kognitívna veda. Ponúkame zaujímavé voliteľné a výberové predmety v atraktívnych oblastiach ako sú grafika, bioinformatika, webové technológie, kognitívna veda, robotika i ďalších.

Informačný rozchodník:


Prečo si vybrať štúdium práve u nás?

Svet informatiky sa vyvíja veľmi rýchlo, aktuálne technológie zastarávajú. Oveľa dlhšie zostávajú v platnosti teoretické poznatky a princípy. Technológie sú vybudované na ich základoch. Preto sa učitelia na našej škole snažia študentom odovzdať spôsob myslenia a schopnosť učiť sa a porozumieť algoritmom, systémom a technológiám, s ktorými sa v živote neskôr stretnú. Širšie základy takto tvoria akúsi pridanú hodnotu "absolventov matfyzu", ktorí pristupujú k riešeniu úloh tvorivo, s nadhľadom a dôkladným porozumením. Štúdijný program pravidelne dopĺňame o predmety zamerané na aktuálne technológie a aplikácie tak, aby si naši absolventi udržiavali vynikajúcu pozíciu na trhu práce.

Náš kreditný systém štúdia má veľa stupňov voľnosti. Štúdijné programy fakulty obsahujú jednu z najbohatších ponúk predmetov aplikovanej informatiky a informatiky na Slovensku. Študenti si môžu zvoliť rôzne kombinácie predmetov vhodné od prakticky zameraných až po náročných študentov, ktorí chcú ďalej pokračovať vo sfére výskumu. Kvalita štúdia vychádza z viac ako 30-ročnej tradície výuky informatiky na našej fakulte, pedagogický zbor však obsahuje množstvo mladých ľudí. Spolupracujeme s okolitými fakultami i zahraničím, študenti sa môžu zúčastniť na semestrálnych pobytoch na zahraničných univerzitách v rámci mobilitných programov Erasmus, niektoré prednášky na fakulte prebiehajú v anglickom jazyku. Študenti si o našej škole pochvaľujú najmä to, že môžu vyučujúcim kedykoľvek poslať e-mail, zaklopať na dvere a vyučujuci ich veľmi radi usmernia, poradia, alebo sa porozprávajú.

Študenti fakulty majú možnosti zapájať sa do výskumných projektov už počas štúdia, pedagogickí a výskumní pracovníci na našich katedrách produkujú kvalitný výskum, ťažiskovými sú oblasti počítačovej grafiky, umelej inteligencie, logiky a deklaratívneho programovania, teoretickej informatiky i didaktiky informatiky. Na rozdiel od iných škôl sa nezameriavame na kvantitu, ale na kvalitu a kladieme dôraz na dobré vzájomné vzťahy študentov a pedagógov, individuálny prístup a ústretovosť. Organizujeme pravidelnú študentskú anketu, kde sa študenti vyjadrujú ku kvalite, obsahu a forme štúdia.

Štúdium na Univerzite Komenského patrí medzi najlepšie voľby, posúďte sami: infraštruktúra študentského mestečka v Mlynskej doline, rekonštruovaná jedáleň, blízkosť fakulty od internátov i od centra mesta, bohaté možnosti športového, kultúrneho i študentského života.

Ak sa chcete ohladne možností štúdia čokoľvek opýtať, informácie Vám radi poskytnú pracovníčky štúdijného oddelenia fakulty, prípadne priamo zamestnanci katedry.


Za všetkých informatikov, ktorí študovali na FMFI UK:

Hromkovic.jpg Juraj Hromkovič
ETH Zürich
Som profesorom informatiky na ETH Zürich. Štúdium informatiky na FMFI UK je jedinečné, lebo kladie dôraz na výuku základov a konceptov, ktoré odborne nesú absolventa desiatky rokov, ako kontrast k ovládnutiu aktuálnych systémov, ktoré budú už o tri roky zastaralé.
Ciger.jpg Ján Cíger
Esbjerg IT
Skúmam virtuálne svety. Snažím sa zistiť, ako môže byť virtuálna realita užitočná pre telesne postihnutých ľudí. Keď som bol študent, tak som bol nešťastný z kopy matematiky a teórie, jedno aj druhé akoby som teraz našiel. Nie je všetko len o písaní kódu.
Kollar.jpg Ľubor Kollár
Microsoft
Vediem v Microsofte medzinárodný tím špecialistov na najnáročnejšie databázové implementácie. Naše servery dokážu za 1 sekundu obslúžiť 30,000 transakcií s 99,997% dostupnosťou. Za úspechy vo svojej kariére vďačím aj štúdiu informatiky na FMFI UK, ktorého som bol jedným z prvých absolventov.
Pal.jpg Dávid Pál
University of Edmonton
Rozmýšľam nad matematickými a algoritmickými problémami. Vďaka výbornej partii spolužiakov mám na FMFI UK priam nostalgické spomienky. V medzičase som vyštudoval doktoranské štúdium v Kanade, ale väčšinu matematiky, čo používam denno denne ma naučili matfyzácki profesori.

  • www.studujme-informatiku.org – kompilácia dostupných informácií z rôznych zdrojov za účelom sprístupnenia týchto informácií v priateľskej forme uchádzačom o štúdium
  • študentský portál wiki.matfyz.sk – upozorňujeme uchádzačov, že portál obsahuje neoficiálne, nekompletné i nesprávne informácie!