Algoritmy pre AI robotiku 1-AIN-551

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Algoritmy pre AI robotiku (1-AIN-551)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: C - cvičenie (1), P - prednáška (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/airob/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-551 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Oboznámiť poslucháčov s algoritmami pre inteligentné robotické systémy a poskytnúť priamu skúsenosť z experimentálnej robotiky v simulácií a na reálnych robotoch.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Algorithms for AI Robotics)