Rozpoznávanie reči 2-IKV-265

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Rozpoznávanie reči (2-IKV-265)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 30/70
Webstránka predmetu: http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle
Informačný list: Informačný list 2-IKV-265 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy
E-mail: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Prierez problematikou spracovania reči s dôrazom na rozpoznávanie reči a HTK toolkit.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne