Projekty

Pracovníci Katedry aplikovanej informatiky sa podieľajú na viacerých výskumných a edukačných projektoch financovaných Európskou úniou, slovenskými výskumnými agentúrami aj súkromnými inštitúciami. Nižšie uvádzame prehľad aktuálnychminulých projektov za celú históriu katedry.

Súčasné projekty

Výskumné projekty

Členovia KAI pracujú na nasledujúcich výskumných projektoch:

Od–do Názov výskumného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2023–2025 Výpočtové modelovanie raného vývinu sociálnych zručností v spolupráci človeka a robota VEGA 1/0373/23 Farkaš I.
2022–2026 MIMEDIS: Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, migrujúcim ľuďom a migračnej politike na Slovensku (v spolupráci s FSEV UK a KInIT) APVV-21-0114 Takáč M. (za FMFI)
2022–2026 Dôveryhodná interakcia človek–robot a terapeut–pacient vo virtuálnej realite (v spolupráci s ÚM SAV a FEI TU Košice) APVV-21-0105 Farkaš I.
2022–2025 Bioinformatika patogénov a pangenómov VEGA 1/0538/22 Vinař T.
2021–2024 ALPACA: Algoritmy pre výpočtovú analýzu pangenómov (konzorcium) H2020 956220 Vinař T.
2021–2023 Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment pacientov (v spolupráci s Vedeckým parkom UK) ITMS: 313011ATL7 Vinař T.
2020–2023 TAILOR: Foundations of Trustworthy AI – Integrating Reasoning, Learning and Optimization (konzorcium 54 partnerov) H2020 952215 Farkaš I. (za FMFI)
2020–2025 PANGAIA: Grafové algoritmy a integrácia dát pre pangenómy (konzorcium) H2020 872539 Vinař T.
2020–2024 ORBIS: Ontologické reprezentácie pre bezpečnosť informačných systémov (v spolupráci s FEI STU, ÚI a ÚM SAV) APVV-19-0220 Gruska D. (za FMFI)
2019–2023 Nekonvenčné aplikácie nových sekvenačných technológií v komparatívnej a funkčnej genomike (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK) APVV-18-0239 Vinař T.

Edukačné a rozvojové projekty

Členovia KAI sú zapojení do týchto edukačných a rozvojových projektov:

Od–do Názov edukačného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2023–2025 Budovanie excelentnosti stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda KEGA 022UK-4/2022 Farkaš I.
2022–2025 TERAIS: Towards Excellence in Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak University HE 101079338 Farkaš I.

Ukončené projekty

Výskumné projekty

Členovia KAI pracovali na nasledujúcich výskumných projektoch:

Od–do Názov edukačného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2018-2021 Znalosti a dôvera v otvorených agentových prostrediach VEGA 1/0778/18 Gruska D.
2018-2020 Učenie robotického systému v interakcii s človekom VEGA 1/0796/18 Farkaš I.
2018-2021 Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely (v spolupráci s FIIT STU) VEGA 1/0458/18 Vinař T.
2018-2021 Kombinatorické, algebraické a geometrické štruktúry v teórii grafov (v spolupráci s Katedrou Informatiky FMFI UK, prof. M. Škoviera) VEGA 1/0719/18 Jajcayová T.
2017-2021 Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality (v spolupráci s ÚM SAV a FEI TU Košice) APVV-16-0202 Farkaš I.
2017-2019 Komplexné siete a riešenie reálnych problémov VEGA 1/0039/17 Beňušková Ľ.
2015-2018 Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek (v spolupráci s Katedrou biochémie PriF UK) APVV-14-0253 Vinař T.
2015 AREST - Augmented reality and reconstruction in restoration process Nadácia Tatra Banky (TB) Berger Haladová Z.
2014-2017 Algoritmy a modely pre analýzu komplexných biologických sekvencií VEGA 1/0719/14 Vinař T.
2013–2017 Rozhranie mozog-počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) APVV-0668-12 Farkaš I.
2014–2016 Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0898/14 Farkaš I.
2014–2016 Fuzzy expertné systémy VEGA 1/0592/14 Guller D.
2016 Metódy učenia hlbokých architektúr neurónových sietí UK/478/2016 Kuzma T.
2013–2015 Paradigma ukotvenej kognície: prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog-počítač (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 1/0503/13 Rybár J.
2013–2015 Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie (v spolupráci s ÚM SAV a LF UK) MZ SR-2012/56-SAV-6 Farkaš I.
2013–2015 Metafilozofia ako pragmatická analýza filozofických výpovedí VEGA 1/0644/13 Kamhal D.
2013–2014 Multikontextová inferencia v heterogénnych prostrediach APVV SK-GR-0070-11 Homola M.
2012–2015 Reprezentácia znalostí pre ambientnú inteligenciu VEGA 1/1333/12 Gruska D.
2012–2013 LAAOS: Logical aspects of adaptable ontological schemas APVV SK-CZ-0208-11 Homola M.
2012 Virtualizer: 3D Scanner for Complete Reconstruction Nadácia TB Kovačovský T.
2012 Laboratórium mobilných aplikácií Nadácia TB Borovanský P.
2012 Virtuálna realita a urbánne plánovanie (VRUP) Nadácia TB Borovský P.
2011–2013 Snímanie pohybu, interakcia a kooperácia ľudí a avatarov v 3D rozšírenej a virtuálnej realite VEGA 1/1106/11 Stanek S.
2011–2013 Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov KEGA 068UK-4/2011 Černeková Z.
2011–2013 Metódy vizualizácie a modelovania biologických štruktúr VEGA 1/0631/11 Šrámek M.
2011–2013 Modely komplexných sietí a ich aplikácia v praxi VEGA 1/0476/11 Markošová M.
2011–2013 Konštruktivistické modelovanie raného kognitívneho vývinu pomocou simulovaného stelesneného agenta VEGA 1/0439/11 Farkaš I.
2011–2013 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam VEGA 1/0602/11 Černeková Z.
2011–2012 Usudzovanie s dynamickými a nekonzistentnými znalosťami APVV SK-PT-0028-10 Šefránek J.
2011 Detekcia anomálneho správania biologicky inšpirovanou inteligentnou sieťou Nadácia TB 2010et019 Farkaš I.
2011 Štúdium a implementácia automatizovaných usability meraní Nadácia TB 2010et010 Fabo P.
2010–2011 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom vedení VEGA 2/0019/10 Markošová M.
2010–2011 Filozofia fundamentálnych paradigiem v kognitívnej vede VEGA 1/0741/09 Rybár J.
2010–2011 Reprezentácia neúplných, vyvíjajúcich sa a distribuovaných znalostí (v interakcii s komunikačnou platformou) VEGA 1/0688/10 Šefránek J.
2010–2011 Algoritmy a softvér pre analýzu DNA, RNA a proteínov VEGA 1/0210/10 Vinař T.
2010 Multi-touch display and its applications Nadácia TB Fabo P.
2009–2011 Spracovanie geometrie pre urbannu virtualnu realitu VEGA 1/0763/09 Černeková Z.
2009–2011 Základné komponenty bezpečnej výpočtovej a komunikačnej infraštruktúry VEGA 1/0266/09 Stanek M.
2009–2011 Optické merania komplexných povrchových náterov s podpovrchovým rozptylom na pigmentoch VEGA 1/0662/09 Ďurikovič R.
2008–2013 ALGGENOMES: Algorithms for Analysis of Genes and Genoms EU FP7-PIRG03-GA-2008-224885 Vinař T.
2008–2010 International Workshop: Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra ESF Z-08-107/0003-00 Jajcayova T.
2008–2010 Aplikácia multi-agentovej modularity pre tvorbu riadiacich systémov a počítačových modelov VEGA 1/0280/08 Lúčny A.
2008–2010 Modelovanie jazyka ako komplexného systému so samoorganizáciou VEGA 1/0361/08 Farkaš I.
2008–2010 Saul Kripke a vzkriesenie metafyziky. Súčasné diskusie o esencializme a tzv. metafyzika modality VEGA 1/0814/08 Kamhal D.
2008–2011 Multimediálna čítanka APVV LPP-0056-07 Nagy M.
2007–2009 Znalostný systém pre kognitívnych robotov VEGA 1/4060/07 Guller D.
2007–2009 Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov (v spolupráci s ÚM SAV) VEGA 2/7087/27 Markošová M.
2006–2008 Neštandardné modely výpočtov – špecifikácia, zložitosť, bezpečnosť VEGA 1/3105/06 Gruska D.
2006–2008 Dynamické aspekty reprezentácie znalostí: od teoretických základov k aplikáciám VEGA 1/3112/06 Šefránek J.
2006–2008 Kognitívne vedy a tradičné filozofické teórie VEGA 1/3612/06 Rybár J.
2005–2009 Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát APVV-20-056105 Šrámek M.
2005–2007 Modelovanie komplexných systémov pomocou neurónových sietí so zameraním na lingvistiku VEGA 1/2045/05 Farkaš I.
2005–2007 Prostredie na špecifikáciu multiagentových systémov APVV-20-P04805 Šefránek J.
2005–2007 Efektívny prehliadač urbanistických dát a ich prezentácia (v spolupráci s EUROSENSE Slovakia, s.r.o., Mestské múzeum Bratislava, Centaur, s.r.o.) APVT 20-P05105 Ftáčnik M.?
2004–2006 Reprezentácia znalostí a uvažovanie s robotickými aplikáciami VEGA 1/1055/04 Guller D.
2003-2004 PhD letná škola: Logiky jazykov pre formálnu špecifikáciu softvéru (v spolupráci s  KI FMFI, Technical Univ. of Denmark, Essex Univ., German Research Centre for Artificial Intelligence) CoLogNET, FET, IST 2001-33123 Guller D.
2003–2005 Logická teória dynamických a modulárnych báz poznatkov VEGA 1/0173/03 Šefránek J.
2003–2005 Počítanie v sieti VEGA 1/0172/03 Gruska D.

Edukačné projekty

Členovia KAI pracovali na týchto edukačných projektoch:

Od–do Názov edukačného projektu Agentúra a číslo Zodpovedný riešiteľ
2019–2021 Internacionalizácia stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda KEGA 042UK-4/2019 Farkaš I.
2017–2019 Going Global: Zvyšovanie kvality vzdelávania na UK v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie (aktivita 1.C: Skvalitňovanie interdisciplinárneho magisterského programu Kognitívna veda) MŠVVaŠ SR 002UK-2/2016 Farkaš I.
2016–2018 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku KEGA 017UK-4/2016 Farkaš I.
2013–2015 Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda KEGA 076UK-4/2013 Farkaš I.
2013–2013 Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania Nadácia TB 2012vs003 Gyárfáš F.
2012–2015 Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku ITMS 2614030008 Ďurikovič R., Farkaš I.
2010 AI robotika Nadácia TB 09vs29 Petrovič P.
2010–2011 Medziodborové štúdium bioinformatiky: Koncepcia štúdia a realizácia pilotných predmetov KEGA 058-016UK-4/2010 Vinař T.
2009–2011 Kognitívna veda – stredoeurópsky interdisciplinárny magisterský študijný program KEGA 3/7300/09 Rybár J.
2004–2006 Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára KEGA 3/2399/04 Šefránek J.