Pokročilé spracovanie obrazu 2-AIN-112

školský rok 2023/2024

TERMÍN PREDNÁŠKY

  • streda 13:10 , M-VIII

TERMÍNY CVIČENÍ

  • utorok 16:30 , F1-248


PREDNÁŠKY / CVIČENIA

PREDNÁŠkY

CVIČENIA

Priebežné bodovanie


Bodovanie

veľké úlohy (2x7,5 boda) 15 bodov
aktivita na cvičení + malé úlohy 15 bodov
projekt 20 bodov
spolu 50 bodov
minimum potrebné na pripustenie ku skúške 30 bodov

Cvičenia

Informácie ku cvičeniam ako aj všetky materiály nájdete na Githube v zložke PSO.

Projekty

 Projekty 2017

Požiadavky

Výstupom projektu bude najmä prezentácia, ktorá sa uskutoční na poslednom cvičení a kód/demo vášho algoritmu.

V rámci projektu sa očakáva, že:

  • naštudujete relevantnú literatúru (nemusí ísť len o vedecké publikácie)
  • navrhnete minimálne dva rozdielne algoritmy na riešenie úlohy
  • vyberiete z nich aspoň dva a tie otestujete voči ground truth nejakou metrikou (pri segmentácii napr. IoU, alebo aj mAP)
  • ak má zvolený algoritmus nejaké parametre, tak ho otestujete pre viacero parametrov, a výsledky vyhodnotíte
  • vytvoríte demo, ktoré bude riešiť zadanú úlohu
  • odovzdáte aj kód a iné časti projektu
  • odprezentujete projekt na poslednom cvičení (15 min. prezentácia + 5 min. otázky)

V úvode prezentácie popíšte a ukážte použitý dataset. Ak nemáte v datasete ground truth, tak ju skúste vytvoriť. Napr. pri segmentácii stačí pre 10-20 obrázkov z datasetu vytvoriť ručne masky segmentovaných objektov. Ideálne je pritom pokúsiť sa zachytiť čo najrôznejšie situácie. Vo výsledkoch môžete potom zobraziť ako algoritmus funguje aj na obrázky pre ktoré nemáte ground truth.

V prezentácii môžete prezentovať aj neúspešné pokusy. Ak je napríklad metóda úplne nevyhovujúca na prvý pohľad, tak môžete pridať obrázok s krátkym popisom metódy. Prípadne ak ste metódu postupne vylepšovali, tak môžete v prezentácii ukázať postupné vylepšenia ktoré ste pre zvolenú metódu robili a to ako ovplinili výstup metódy.

Pri prezentovaní výsledkov buďte jednoznačný v tom čo jednotlivé čísla znamenajú. Je taktiež nutné aby všetci členovia skupiny rozumeli, tomu čo sa práve prezentuje! Ak bude zjavné, že jeden člen skupiny sa absolutne neorientuje v nejakej časti prezentácie, môže prísť o body. Ideálne by mal každý člen prezentovať aspoň časť projektu.

Najčastejšia otázka po prezentácii býva: "Na prednáške/cvičení sme robili X. Prečo ste nespravili to?". Pripravte sa na ňu.(Redirected from Pocitacove videnie 1/sk)