Linux - princípy a prostriedky 1-AIN-510

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Linux - princípy a prostriedky (1-AIN-510)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: https://moodle.uniba.sk/moodle/inf11/course/info.php?name=1-AIN-510
Informačný list: Informačný list 1-AIN-510 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.
E-mail: marek.nagy@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/

Popis predmetu:

Cieľom kurzu je naučiť študentov pracovať v prostredí operačného systému Linux. Dôraz je na schopnostiach vykonávať základné administrátorsko-užívateľské úkony. Študenti nadobudnú aj poznatky o princípoch fungovania systému.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne