IT Tajomník

IT Tajomník – fotografia
Meno: IT Tajomník
správa spoločných webstránok
Oddelenie: -
Email: daiweb@lists.ii.fmph.uniba.sk
Adresa: IT Tajomník
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Stránky, za ktoré nie je zodpovedná konkrétna osoba sú spravované skupinou ľudí, ktorí administrujú webstránky, hoci za obsah je zodpovedný IT tajomník a vedúci katedry.