Expertné Systémy (1) 2-AIN-141

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Expertné Systémy (1) (2-AIN-141)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-141 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Mikuláš Popper, MSc. (EE), PhD.
E-mail: popper@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.itapa.sk/index.php?ID=3821

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom znalosti z oblasti uplatňovania a vytvárania znalostných systémov, výpočtové modely komplexnejších kognitívnych procesov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne