naspäť na podrobnú špecifikáciu programu...

Výskum na našej katedre je zameraný na Počítačovú grafiku a videnie, Umelú inteligenciu, Kognitívne vedy a Deklaratívne programovanie. Tomu zodpovedajúc, náš magisterský program obsahuje predmety predovšetkým z týchto oblastí.

Pozri tiež: Odporúčania pre študentov magisterského programu Aplikovaná informatika

Garantom tohto programu je Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Na absolvovanie programu musí študent:

  1. získať 120 kreditov
  2. absolvovať všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
  3. úspešne vykonať štátnu skúšku a obhájiť bakalársku prácu. Prihlásenie sa k tejto skúške a k obhajobe je podmienené splnením bodov 1. a 2.

Riadky nasledujúcej tabuľky obsahujú tieto stĺpce:

  • ECTS kód predmetu, názov predmetu, jeho časť a meno učiteľa (prípadne skratku katedry),
  • prerekvizity, t.j. predmety, ktoré podmieňujú absolvovanie tohto predmetu. Prerekvizity sú označené kódom predmetu a sú informatívne alebo povinné (označené výkričníkom),
  • odporučený rok štúdia / semester, v ktorom je predmet nasadzovaný v rozvrhu,
  • forma (K-kurz, P-prednáška, C-cvičenie, S-seminár, L-laboratórne cvičenie, X-prax, O-odborné sústredenie, D-diplomová práca, I-iná forma výučby) a rozsah výučby (t = týždeň, d = deň),
  • počet kreditov,
  • spôsob hodnotenia v percentách (cez semester / v skúšobnom období), konkrétne podmienky sú v informačnom liste predmetu,
  • "S" na konci riadku signalizuje, že predmet sa v tomto akademickom roku nevyučuje (je suspendovaný),

Prosím, všimnite si, že okrem nasledujúcich predmetov si každý študent môže vybrať predmety zo širokej sady celofakultných predmetov na fakultných stránkach.