Špecifikácia a verifikácia programov 1-AIN-470

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Špecifikácia a verifikácia programov (1-AIN-470)
Prerekvizity: 1-AIN-505 alebo 1-INF-465 (doporučené)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/cl/view/courses/1-AIN-470-svp/?lang=sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-470 (fakultná služba)
Vyučujúci: Ing. Ján Komara, PhD.

Popis predmetu:

Formálny systém prvorádovej aritmetiky (Peanova aritmetika) sa používa na špecifikáciu a verifikáciu programov. Problémy sa riešia na cvičeniach v špecifikačno-verifikačnom systéme CL.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne