Rozbor technológií pre sledovanie objektu v rozšírenej realite

Rozšírená realita (alebo aj zmiešaná realita, augmented reality) je rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou počítačovej grafiky a virtuálnej reality. Do reálneho obrazu snímaného kamerou (najčastejšie mobilného zariadenia) sa počítačovo primiešavajú virtuálne objekty, čo vytvára dojem prítomnosti virtuálneho objektu v reálnom svete. Na dosiahnutie dokonalej ilúzie je potrebné, aby počítač poznal presnú polohu kamery voči snímanej scéne, čoho sa docieľuje tzv. registráciou v priestore. Tá sa robí na základe sledovania (trackingu) objektov v scéne. Týmito objektami môžu byť špeciálne dvojrozmerné značky (tzv. markery) alebo aj reálne trojrozmerné objekty (tzv. markerless tracking). Práca sa venuje prehľadom a rozborom dostupných technológií pre tracking, aké ponúkajú napríklad produkty MetaIO, SynthEyes, ARToolkit alebo OpenCV. Popri analytickom rozbore prebehne aj empirické testovanie vybraných technológií a porovnanie ich výsledkov.

Cieľom práce je urobiť prehľad softvérových riešení pre sledovanie objektu (tracking) v rozšírenej realite, t.j. v obraze získavanom v reálnom čase z reálneho sveta. Zahŕňa techniky využívajúce markery aj markerless tracking. Prehľad dostupných knižníc a aplikácií. Ich porovnanie na základe presnosti, robustnosti, výkonu a dostupnosti. Návrh, implementácia a vyhodnotenie vlastných testov.

Školiteľ témy: Matej Novotný