(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Využitie fázového spektra obrazu pre detekciu vyčnievajúcich objektov

Cieľom je reimplementovať a otestovať jednu z najnovších metód na extrakciu zaujímavých objektov z obrazu (image saliency). Je potrebné sa oboznámiť z diskrétnou Fourierovou transformáciou, jej aplikáciami v spracovaní obrazu a konkrétnym použitím pre hľadanie ústredných objektov na obraze. Implementácia v OpenCV alebo Octave/Matlab.

Literatúra:

  1. séria článkov z počítačového videnia a bežná matematická literatúra

Požiadavky: funkčné abstraktné myslenie