Revision history of "Kalimba rekordér"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:34, 19 April 2018RubikovaSocka (talk | contribs). . (1,652 bytes) (+1,652). . (Created page with "=== Čo? === Pomocník na vytváranie, ukladanie a prehrávanie melódií pre hudobný nájstroj kalimba. === Prečo? === Kalimba je pomerne málo rozšírený hudobný ná...")