FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba v systéme spätná


väzba v systéme spätná

- je spojenie výstupov riadeného prvku so vstupmi riadiaceho prvku systému, a tým aj uzatvorenie okruhu ich vzájomného pôsobenia.

Používa sa v uzavretých systémoch riadenia rôznej fyzikálnej povahy, pričom sa využíva odchýlka stavu systému od určitého stavu na vytvorenie algoritmu riadenia. Algoritmus riadenia závisí od rozdielu medzi cieľom riadenia a jeho skutočným výsledkom. V riadiacom obvode možno určiť uzavretú slučku prícinno-následných javov. Ak sa začiatočná odchýlka stavu, spôsobená poruchovými veličinami, pod vplyvom spätnej väzby zmenšuje, ide o zápornú spätnú väzbu, v opačnom prípade o kladnú spätnú väzbu, ktorá môže spôsobiť nestabilitu systému.

Podľa spôsobu spojenia výstupov riadeného prvku so vstupmi riadiaceho prvku sa v systéme rozlišuje priama spätná väzba, nepriama spätná väzba a vlastná spätná väzba ( L337;300).