00003

X4 X1

Grnewald: Isenheimský oltár, ok. 1513-1515, drevo asi 336x599

- najväčšie Grnewaldovo dielo, ktoré ho stačí plne reprezentova.

Dielo bolo objednané pre malé mestečko na pomedzí nemeckej a francúzskej kuilturnej oblasti bratsvom sv. Antonína; bratsvo ním zrejme chcelo priláka pútnikov.

V neskorogotickej tradícii krídlového oltára tu ide o kombináciu mažby a rezbou, ale na rozdiel od 15. stor. sa mažbe dostáva omnoho závažnejší podiel, až po otvorení oltára sa objavuje sochárska práca, dielo Nicolausa von Hagenau. Na rozdiel od stredovekého oltára, rozdeleného na jednotlivé polia so samostatnými výjavmi, odohráva sa tu jednotný výjav, videný z jediného bodu a v spoločnom priestore.

Zavretý oltár vyjadruje mystérium obete. Uprostred obrovské, kruto zmučené telo Ukrižovaného so skrútenými prstami, vžavo omdlievajúca Panna Mária, podopieraná sv. Jánom, skupina vyjadrujúca najväčšiu mieru bolesti, pod krížom kžačí a spína k Spasitežovi ruky drobná sv. Mária Magdaléna, vrapo stojí osamotená a majestátna postava sv. Jána s baránkom, ktorý ukazuje na Krista: "On musí rás, - a ja sa umenšova." (J3,30)

Pevné kridla po stranách nesú mohutné postavy sv. Antonína a sv. Šebastiána, v ktorého obličaji vidíme maliarov autoportrét.

Predela pedstavuje Oplakávanie Krista.

So zavretým oltárom prudko kontrastuje prvé otvorenie, líčiace v radostnych farbách najpodstatnejšie okamihy Kristovho života, Zvestovanie na žavom krídle, Narodenie Pána uprostred a Zmřtvychvstanie na pravom krídle.

( L931;137an.)


Úvodná kapitola
Zoznam kapitol