FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra systému

štruktúra systému

- je vnútorné usporiadanie prvkov a väzieb v systéme. Štruktúra systému je usporiadaná množina vzťahov medzi prvkami sytému.

Znalosť štruktúry systému umožňuje predvídať vývoj jeho správania a vzhľadom na plnenie stanovených cieľov uskutočňovať aj účinné zmeny v štruktúre systému. Zásah do štruktúry systému znamená nielen nové usporiadanie prvkov a väzieb (cf. väzba v systéme), ale aj zaradenie nových prvkov a vyradenie tých, ktorých vlastnosti neumožňujú plniť ciele systému.

Pri poznávaní a skúmaní systému možno v ňom vymedziť viac štruktúr (v závislosti od zvolených hľadísk), vtedy hovoríme o multištrukturalite systému. Napríklad v kybernetickom systéme možno podľa predmetu záujmu rozlíšiť riadiacu štruktúru, ak sa berú do úvahy iba prvky nevyhntuné na riadenie systému, alebo informačnú štruktúru, ak sa berú do úvahy iba informácie a ich toky ( L337;337).

--------------------
štruktúra systému>