FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Štruktúra (štrukturalizmus)-e

štruktúra ( štrukturalizmus)-E

E1
"Vo filozofických prácach sa pozornosť venuje ... interpretácii samotného pojmu štrukúra. V špeciálnych vedách sa pojem štruktúry často stotožňoval s pojmom systém a v procese interpretácie skúmaného predmetu sa používal synonymicky." ( L62;105) "... vedecké skúmanie dosiahne svoj cieľ, ak dokáže zistiť a opísať štruktúrne vzťahy, prípadne ich dynamiku." (ib.;106)

E2
"Štrukturalistický pojem celku ako autonómneho systému, ktorý je určený vzťahmi medzi svojimi elementmi, vzniká z lingvistického chápania pojmu štruktúra. ... dynamizujúcimi činiteľmi pohybu štruktúry sú autoregulačné zákonitosti. ...každý element celostného systému jazyka má rovnaké možnosti vystupovať vo funkcii regulátora dynamiky systému, preto nemá význam uvažovať o otázke 'jadra' či substancie tohto celku." ( L62;107)

E3
"... štruktúra (sa) často chápe ako apriórna príčina jestvovania vecí, ako to, čo veciam predchádza. ...tento ontologický obrat štrukturalistického postoja vedie k absolutizácii pôsobenia štruktúry na človeka..." (ib.;109)

E4
"Všeobecne sa uprednostňuje nesubstancialistické a pluralistické chápanie bytia. Bytie sa definuje ako štruktúra konkrétnych totalít ..." ( L62;109)

E5
"Dynamika štruktúr sa vysvetľuje pomocou princípu transformácie a autoregulácie, t. j. ((109-110)) vzájomným preskupovaním vzťahov a funkcií v danej štruktúre. Štruktúra sa chápe ako útvar, ktorý nemá nemenné jadro, nie je vec ani idea, ale systém vzťahov. ... jej podstata nie je v určitej ontologicky chápanej kvalite, ale ...v tom, že je systémom vzťahov, ktorých dynamická interakcia ustavične vytvára i ruší kvalitatívne určenie." ( L62;109- 110) E6

V š. sa izoluje "skúmaný predmet od vonkajšieho kontextu, aby sa mohla zistiť racionalita utvárania jeho vnútornej štruktúry." ( L62;111)