FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Scientizmus

scientizmus

- postoj i smer súčasnej filozofie, ktorý sa usiluje riešiť problémy prísne faktografickými metódami. Vedeckosť chápe zväčša podľa vzoru postupov matematickej prírodovedy. Niekedy sa považuje za tendenciu protikladnú k antropologizmu alebo antiscientizmu.

Scientizmus ako metodologická orientácia spoločenskych vied sa vyznačuje uprednostňovaním analýzy; poznať tu znamená rozložiť na najmenšie relevantné entity; scintizmus orientuje skúmanie na rozbor kauzálnych súvislostí a funkcionálnych súvislostí a determinizmus pokladá za základnú strategému vedeckého skúmania; scientizmus orientuje na hladanie zákonov. Scientizmus je spravidla redukcionizmus, a síce v tom zmysle, že kvalitatívne diferencie sa usiluje odvodiť z kvantitativne určených vzťahov a vrstvy reality sa snaží predstaviť ako komplikované prejavy jednej základnej vrstvy. Za základnú vrstvu diania pritom zvyčajne považuje dianie, ktoré skúma fyzika. Z postulátu determinizmu vyplýva pasivistické chápanie subjektu: konanie subjektu považuje za sled reakcií na podnety z prostredia, pričom štrukturu prostredia interpretuje v pojmoch špeciálnych vied, ako fyzika, biológia, fyziológia, sociológia a pod. alebo určitou kombináciou pojmov tychto vied ( L83;81-82).

--------------
scientizmus>