FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pséfos

pséfos ( gr.)

- malý okrúhly kamieno, obliak. U¾ Kré»ania pou¾ívali pséfoi na poèítanie. Poètárske umenie pomocou obliakov sa nazývalo pséfofória ( L180;32).