FILIT
Obsah
Schémy
Chronológia
Registre
Reakcia

FILIT: P

p
P
Paci, E.
páčenie sa

Padmasambhava

Palágyi, M.
paleocén
paleogén
paleolit
paleontológia
Palestína
Pálijský kánon

pamäť

Pán
panafrikanizmus
Panaitios z Rodu
panenteizmus
panlogizmus
Pannwitz, R.
Panónska panva
Panónsky vrch
panovanie
panpsychizmus
panslavizmus
pansofia
panteizmus

pápež
pápeži
pápežstvo
Papias
papier cenný
Papus

para
Paracelsus
paradigma
paradox
paradox logický
parafilozofické
paralelizmus psychofyzický
paralogizmus
paramátman
parapsychológia
parinirvána
Paríž
Parížska komúna
Parížska univerzita
Parmenides
Parsons, T.
participácia mystická
partnerstvo sociálne
parusia

PASCAL <PJ>
Pascal, B.
pasigrafia
pasivita

Pataňdžali
pater
Patočka, J.
patognómický
patológia
patria potestas
patriarchát
Patrik, sv.
patrilokálny
patrimónium
patriotizmus
patristika

Paulíny, J.
Paulsen, F.

Pavilionis, R. I.
Pavlov, I. P.
Pavlov, M. G.
Pavlov, T.
Pavol Apoštol
Pavol VI.

Peano, G.
Pearson, K.
pedagogika
pedagogika experimentálna
pedagogika hermeneutická
pedagogika psychoanalytická
pedagogika špeciálna
pedeutológia
Peirce, Ch. S.
Peisithanatos
peklo
Pelagius
Penck, A.
penis
penológia
per se
percepcia
percepcia sociometrická
perifráza
periodizácia
periodizácia filozofie
peripatetici
peripatetizmus
permisivita
Perry, R. B.
personalizmus
personalizmus kresťanský
personológia
pertinencia
pesimizmus
Pestalozzi, J. H.
Peter sv.
Peter Aureoli
Peter Damiani
Peter z Ailly
petites perceptions
petitio principii
Petraševskij, M. V.
petraševskovci
Petrus de Alliaco
Petříček, M. jr.
Petty, W.

Pfänder, A.

philosophia prima

Piaček, J.
Piaček, M.
Piaget, J.
Pico della Mirandola
Pieper, J.
Pierre d'Ailly
Pierre z Tarantaise
pieseň
piktogram
Pinel, Ph.
písanie
Pisarev, D. I.
písmeno
písmo
písmo čínske
písmo pojmové
písomníctvo
pitaka
Pitkin, W. B.
Pittakos z Mytilény
Pius I.
Pius VII.
Pius VIII.
Pius IX.
Pius X.
Pius XII.

plagiát
plán
plán učebný
Planck, M.
planéta
planimetria
plastika
Platon
platonizmus
platonizmus stredný
Platónska akadémia
Platónska akadémia vo Florencii
plávanie
Plechanov, G. V.
Plessner, H.
Plethon, G. G.
pletivo
Plinius St.
plocha
Plotinos
pluralita
pluralizmus
plyn

pneuma

pobyt
pocit
pocit kinestetický
pocit menejcennosti
pocit zrakový
pociťovanie
počiatok
počítač
počvenníctvo
podmienený
podmienka
podmienka postačujúca
podmienka skúsenosti
podmienka východisková
podmieňovanie
podnebie
podnet
podobenstvo s jaskyňou Platonovo
podstata
podstata bytia človeka
podsystém
podvedomie
poeticko-noematický
poetika
poetika mýtu
poézia
pohan
pohµad
pohlavie
pohlavie ženské
pohlavie mužské
pohlavnosť
Pohraničné vojvodstvo
pohyb
pochopenie
pochutina
pochybnosť
pochybovanie
Poincaré, H.
pojem
pojem bytia
pojem dispozičný
pojem filozofický
pojem fyzikálny
pojem všeobecný
pojem umový
pojem vedecký
pojmotvorba
pokánie
pokoj
pokora
pokrok
pokus
Polanyi, K.
Polanyi, M.
polarita
Polášek, M.
pole
pole fyzikálne
pole zorné
polemika
polis
politickosť
politik
politika
politika hospodárska
politika zahraničná
politológia
poµnohospodárstvo
poloha
poµovníctvo
Poµsko
polygenéza
polymatia
polytechnika
polyteizmus

pomenovanie
pomer
pomoc
pomôcka
pomôcka učebná
Pomponazzi, P.
ponematika
Popelová, J.
Popovskij, N. N.
Popper, K. R.
popud
populácia
Poreckij, P. S.
Porfyrios
poriadok
pornografia
porovnanie
porovnávanie
porozumenie
Port-Royal
porucha
porucha osobnosti
poruchy správania
poslanie filozofie
post factum
post hoc, ergo propter hoc
postava
posthistoire
postmoderna
postmodernizmus
postmodernizmus filozofický
postoj
postštrukturalizmus
postulát
postulát významový
postup
postupnosť
postupnosť čísiel
posudzovanie
potencia
potencialita
potrava
potravina
potreba
potrebovanie
potvrdenie
použitie
používanie
povera
povinnosť
povolanie
povolanie slobodné
povrch
pozadie
pozitivizmus
pozitivizmus logický
pozitívne
pozitrón
poznanie
poznanie bezprostredné
poznanie demonštrativne
poznanie diskurzívne
poznanie empirické
poznanie pojmové
poznanie transcendentálne
poznanie vedecké
poznanie zmyslové
poznatok
poznávanie
pozornosť
pozorovanie
požívatina

pôda
pôrod
pôsobenie
pôsobenie estetické
pôsobenie vzájomné
pôvod
pôvod zla
pôžitok

práca
práca duševná
práca filozofická
práca fyzická
práca s verejnosťou
pracovník
pragmatika
pragmatizmus
prahory
prajazyk
prakrti
pralátka
prameň
pramene
pramene archeologické
pramene filozofie
pramene historické
pramene histórie filozofie
prána
pránajáma
pranárod
pratjahára
práva µudské
práva zvierat
pravda
pravda absolútna
pravda dvojaká
pravda objektívna
pravda relatívna
pravda večná
pravdepodobnosť
pravdivosť
pravdivosť výroku
pravdivý
pravek
pravica
pravica nová
pravidlo
pravlasť
právnik
právo
právo cirkevné
právo dedičské
právo obchodné
právo občianske
právo objektívne
právo pozitívne
právo prirodzené
právo rímske
právo rodinné
právo subjektívne
právo súkromné
právo štátne
právo valašské
pravoslávie
prax
praxia
praxológia
Pražska jar
Prečo ...?
predestinácia
predikabílie
predikát
predikát záveru
predikátor
predikcia
predkambrium
predmet
predmet axiológie
predmet dejín filozofie
predmet estetiky
predmet etiky
predmet filozofie
predmet fyziky
predmet gnozeológie
predmet kreatológie
predmet kybernetiky
predmet logiky formálnej
predmet matematiky
predmet ontológie
predmet poznania
predmet učebný
predmet vedy
predmetnosť
predpoklad
predporozumenie
predpoveď
predsokratici
predstava
predstava duše
predstavivosť
predvídanie
predvídanie vedecké
prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne
prechod od abstraktného ku konkrétnemu
prekonanie
premena
premena energie
premena Erinyí na Eumenidy
premenlivosť
premenná
premenná individuová
premenná viazaná
premenná výroková
premenná výroková výrokovej logiky
premieňanie
premietanie
premisa
premisa nižšia
premisa vyššia
premonštráti
premýšµanie
prenos
preskripcia
presvedčenie
pretržitosť
previnenie
prezviedavosť
prežitok
prežívanie

priamka
prianie
priateµstvo
príbeh
príčina
priemet
priemetňa
prierez
Priestley, J.
priestor
priestor logický
Prigogine, I.
príhoda
príjemné
prijímač
príkaz
príklad
primáty
princíp
princíp ekonómie myslenia
princíp evolúcie
princíp falzifikácie
princíp komplementarity
princíp korešpondencie
princíp verifikácie
princíp zachovania
princíp životný
priraďovanie
príroda
príroda a kultúra
príroda anorganická
prírodnina
prírodoveda
príručka
príručka filozofická
prístroj
prístup systémový
prítomnosť
prius
pro et contra
problém
problém filozofický
problém lásky
problém základný
problém špecifický
problematika
problematika filozofická
proces
proces algoritmický
proces fyzikálny
proces psychický
proces výrobný
proces vzniku
produkcia
produkcia duchovná
produkcia hudby
produkt
profesia
profesionál
profesor
profession de foi
prognostika
prognóza
prognóza globálna
prognózovanie
program
program filozofický
program Hilbertov
program počítačový
program štátopravný český
program štátopravný slovenský
progres
Proklos
Prokopios Cézarejský
Prokopovič, F.
proletariát
propedeutika
propedeutika filozofická
proporcia
prorok
prorokovanie
proselytizmus
prostredie
prostredie geografické
prostredie spoločenské
prostredie životné
prosylogizmus
Protagoras
proteín
protestantizmus
Proteus
protiklad
protirečenie
protirečivosť
protoplazma
protreptikos
Proudhon, P. J.
Proust, M.
provensalčina
providencializmus
proxemika
prozódia
Prusák, J.
prvočíslo
prvohory
prvok
prvok biogénny
prvok riadený
prvok riadiaci
prvok systému
prytaneion

psaligrafia
pséfos
Psellos, M.
Pseudo-
Pseudo-Dionysius Areopagita
pseudoproblém
psyché
psychedelický
psychéma
psychika
psychoanalýza
psychohygiena
psycholingvistika
psychológia
psychológia analytická
psychológia asociačná
psychológia biodromálna
psychológia deskriptívna
psychológia dynamická
psychológia empirická
psychológia hlbinná
psychológia individuálna
psychológia intenčná
psychológia sociálna
psychológia tvarová
psychológia tvorby
psychológia všeobecná
psychologicizmus
psychologizmus
psychometria
psychopatológia
psychotechnika
psychoterapeutika
psychoterapia
psychoterapia hlbinná
psychóza

Ptolemaios, K.
Ptolemaiovci

puberta
pubescencia
pud
Pufendorf, S.
pulz
pulzar
purána
Puškin, A. S.
Putnam, H.

pýcha
Pyrrhon z Elidy
pyrrhonizmus
Pytagoras
pytagoreizmus
pytagorovci
Pýtia