FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Morálka

morálka (z lat. mos = vôľa, predpisy, mravy)

- mravnosť - predmet skúmania etiky; je to sústava regulátorov správania človeka vo všetkých sférach jeho spoločenského života, ktorých účinnosť sa opiera o moc verejnej mienky.

Morálka je súbor uznávaných mravných noriem vyplývajúcich z určitého chápania mravných hodnôt, ich povahy a hierarchie.

----------
morálka>