FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jednotka geomorfologická

jednotka geomorfologická

- povrchový útvar, napr. pahorkatina, nížina, podhorie.

Pri vymedzovaní geomorfologickej jednotky sa vychádza zo všeobecnej geomorfologickej základne a z komplexného chápania reliéfu. Hranicou geomorfologickej jednotky sú obyčajne styčné miesta rozličných typov reliéfu - úpätnice, doliny, terénne hrany, sedlá, priesmyky a i. ( L206;201).