FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Geometria deskriptívna

geometria deskriptívna

- odvetvie matematiky zaoberajúce sa zobrazovaním trojrozmerného priestoru do roviny. Poskytuje metódy, ktoré umoľňujú dosiahnu» jednoznčnos» týchto zobrazení. Základnou metódou je premietanie ( L715;152).