FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fenomén

fenomén (z gr. PHAINOMENON = jav) fenomén (FT)

- jav daný v skúsenosti; jav nazeraný zmyslami alebo intelektuálne. Fenomén treba odliąova» od pojmu fenoménu alebo od akýchkoµvek iných významových útvarov, ktoré si µudia vytvárajú pri svojom poznávaní fenoménov. Povedzme fenomenologické chápanie fenoménu sa odliąuje od Kantovho chápania fenoménu.

----------
fenomén>