FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Človek (komenský, j. a.)

človek ( Komenský, J. A.)

- je nekonečne zdokonaliteľný. Vedľa sveta prírody a Boha predstavuje základnú vrstvu kozmu (Komenský), úmernú tak vrstve prírody ako aj vrstve Boha: ak tvorí veľký svet harmonický celok, mal by ho tvoriť aj človek, svet v malom, a to vo všetkých svojich prejavoch. Preto aj výchova telesná, zmyslová, rozumová, jazyková, mravná a náboženská majú byť v harmónii a ciele, obsah i vzdelávacie metódy majú tvoriť jednotu.

Pred Bohom sú si všetci ľudia rovní. Človek je pôvodne dokonalý ako obraz Boží. Z toho, že človek je obrazom najvyššej dokonalosti, vyplýva, že možno odčiniť porušenie pôvodnej jednoty človeka s dokonalým tvorcom. Toto porušenie sa v Biblii vysvetľuje pádom prvých ľudí a stratou biblického raja. Ale z toho vyplýva aj povinnosť všetkých ľudí, aby sa na takom odčiňovaní podieľali, a to vzdelávacou aktivitou, činnosťou výchovnou i sebavýchovnou, úsilím napravovať seba i druhých ľudí, všetkých bez rozdielu. Z toho vyplýva, že práca, duševná a telesná tvorivá činnosť je najvýznamnejší nielen aktuálne utilitárny, ale aj celkovo osobnostne zdokonaľujúci činiteľ vo vývoji človeka a sociálne významný prvok v náprave sveta. Pre naskutku kresťanský život je potrebná i viera i skutky, a to v ich vzájomnej jednote ( L135;15,16)

Človek je najkomplexnejšie z Božích stvorení ( L51;44).