FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Člen vetný

člen vetný

- najmenšia jednotka syntaktického plánu jazyka: z vetných členov sa skladá veta. Vetný člen sa vymedzuje ako komponent syntagmy (syntagmatickej
konštrukcie), je to teda časť vety, ktorá je k inej časti vety v
syntagmatickom vzťahu závislosti. Do syntagmatického vzťahu s inou časťou vety môže vstupovať iba plnovýznamové pomenovanie. Výrazovou bázou vetných členov sú teda plnovýznamové slovné druhy (podstatné mená, slovesá, prídavné mená, číslovky, príslovky) a slovný druh, ktorý tieto plnovýznamové slovné druhy zastupuje, resp. odkazuje na predmety, javy a príznaky (to sú zámená) ( L534; 475).