FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Buddhi

buddhi (sans.)

- inteligencia, porozumenie.buddhi>