FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Biogénny

biogénny (gr.)

- nevyhnutne potrebný pre ¾ivot; zúcastòujúci sa na ¾ivotnych javoch; ¾ivotodarný, ¾ivotoplodný, organogénny; opak: abiogénny.