FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Algebra - odkazy

algebra - odkazy

algebra Boolova
aritmetika

číslo určité
číslo zapísané písmenom

delenie
delenie čísiel
druhy/príklady algebry

geometria

jednočlen

koeficient
koeficient čiselný
koeficient polynómu

matematika
mnohočlen

nahradzovanie čísiel
násobenie
násobenie čísiel

odčítanie
odčítanie čísiel
operácia aritmetická
operácia binárna
operácia n-árna
operácia s číslami

podiel
predstavitelia algebry

rozdiel

sčítanie
sčítanie čisiel
súčet
súčin
súčin čísla určitého a čísla zapísaného pismenom

úkon počtový

vyčíslenie počtového výrazu
výkon počtový
výraz algebraický
výraz počtový

zápis čísiel
zapisovanie čísiel
znak násobenia