FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Šmajs, j.: ohrožená kultura (1995) l1142

Šmajs, J.: Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. (Pŕednášky z ekologické filosofie). Brno, Kocar 1995. 69 s. L1442

O b s a h

Predslov (O. A. Funda)

1. Od ontologie k politice
2. Jedinečnost pozemské pŕírody
3. Ohrožená kultura
4. Ekologický fenomén techniky
5. Konflikt biosféry a technosféry
6. Člověk, kultura, pŕíroda
7. Ekologická etika a politika

Prednášky stavajú na novom ontologickom systémovoevolučnom prístupe. Biosféru a ľudskú kultúru J. Šmajs chápe ako dve konkurenčné evolucie. Prve globálne ohrozenie kultúry destabilizovanou biosférou považuje za podstatu dnešnej ekologickej krízy. Preto venuje pozornosť nielen evolučnému chápniu prirody, kultury a človeka, ale aj ekologickej stránke techniky a problému kompatibility technosféry s biosférou. Pokrok v riešení ekologickej krízy nespája len s pomalou a málo účinnou ekologickou vychovou, ale predovšetkým s ekologickou politikou, ktorá musí dnešnú protiprirodnú kultúru transformovať a presadiť jej novú biofilnú orientáciu. Len tak možno podľa autora zachrániť jednak ohrozenú rozmanitosť života na Zemi, jednak mnohotvárnu svetovú kultúru ako celok.