FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Scruton, r.: krátke dejiny novovekej filozofie (1991) l72

Scruton, R.: Krátke dejiny novovekej filozofie od Descarta po Wittgensteina. Bratislava, Archa 1991. 448 s. L72

Obsah:

Predslov 7-9
I. Dejiny filozofie a dejiny ideí 11-20
II. Vznik novovekej filozofie 21-33

ČAS« PRVÁ R A C I O N A L I Z M U S 35-90
III. Descartes 37-48
IV. Karteziánska revolúcia 49-58
V. Spinoza 59-76
VI. Leibniz 77-90

ČAS« DRUHÁ E M P I R I Z M U S 91-146
VII. Locke a Berkley 93-116
VIII. Idea vedy o morálke 117-131
IX. Hume 132-146

ČAS« TRETIA K A N T A I D E A L I Z M U S 147-212
X. Kant I: Kritika čistého rozumu 149-160
XI. Kant II: Etika a estetika 161-179
XII. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 180-196
XIII.

Jaroslav Martinka: Dominanty gréckej antickej filozofie 313-430

ÚVOD
K stratégii filozofických otázok 315-320
ČAS« PRVÁ
VZNIK FILOZOFIE V ANTICKOM GRÉCKU A PREDATICKÉ OBDOBIE JEJ VÝVOJA 321-348 I. PRVÉ REFLEXIE SVETA. MYTOLÓGIA 323-326
II. VZNIK FILOZOFIE 327-337
III. FILOZOFICKÉ ©KOLY ITALSKÉ 338-344