FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Platon: eutyfron l246

Platon: Eutyfron. L246

- dialóg o zboľnosti.