FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Ozeášova kniha

Ozeášova kniha

- kniha izraelského proroka Ozeáša patriaceho medzi tzv. malých prorokov, ktorá svedčí o veľkom politickom chaose a nábožensko-mravnom úpadku. Dielo, ktoré tvorí súčasť Starej zmluvy, možno rozčleniť na tri časti.

V prvej časti (Oz 1-3) autor prirovnáva vzťah medzi bohom a Izraelom-2 k manželstvu, čerpajúc tento príklad z vlastného manželstva. Tak ako sa on oženil so záletnou ženou, ktorá mu bola často neverná, tak sa správa aj Izrael voči bohu. Preto ho stihne trest, no keď sa obráti, boh prijme späť svoju cudzoložnú manželku, podobne ako to urobil Ozeáš.

V druhej časti (Oz 4,1-9,9) bičuje vierolomnosť, nedbajstvo a priestupky politických i náboženských vodcov Izraela, prejavujúce sa tak pri riadení štátu, ako aj pri kultoch. V záverečnej časti vymenúva minulé hriechy ľudu, jeho modloslužobníctvo, ako aj súcasné hriechy, naznačujúc, že možno očakávať trest boží. Kniha sa končí kajúcnou ponosou podobnou modlitbe.