FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

More, th.: utópia (1516) l739

More, Th.: Zlatá kniha, práve taká užitočná, ako aj zábavná, o najlepšom usporiadaní štátu a o novom ostrove Utópia (1516) L739

Originál: De optimo reip.[publicae] statu, deque nova insula Utopia. Louvain 1516.

Hlavné, po latinsky a formou dialógu napísané dielo Thomasa Mora, v ktorom sa prijímajú i odmietajú oficiálne politické názory. Prvá casť podáva kritiku anglického spolo4enského zriadenia, druhá sa zaoberá poriadkom a životom na vymyslenom ostrove Utópia.

More sa pokúšal odhaliť spoločenské príčiny javov sprevádzajúcich obdobie prvotnej akumulácie, ktorá v Anglicku prebiehala veľmi kruto: podľa Mora tieto javy spočívajú v súkromnom vlastníctve. Preto je podľa neho potrebné zmeniť spolo4esnké pomery, samo krvavé zákonodarstvo nič nezmôže.

Ideálom, ktorý More konkrétne demonštruje na pomeroch na ostrove Utópia, by bola spoločnosť založená na spoločenskom vlastníctve, na vysoko organizovanej výrobe, cieľavedomo riadená, zaručujúca spravodlivé a rovné rozdeľovanie spolocesnkého bohatstva.

Titul tohto diela dal aj názov celému smeru uvažovania - utopizmu.