FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Mihina, f. a kol.: metamorfózy poklas. filozofie (1994) l1226

Mihina, F., Leško, V. a kol.: Metamorfózy poklasickej filozofie. Príspevok k dejinám západoeurópskej filozofie 19. storočia. Prešov, FF UPJŠ 1994. 412 s. L1226

- náčrt myšlienkového prúdenia vo vývoji západoeurópskeho filozofického myslenia v druhej polovici minulého storočia, ktorého horizonty autori vedome nechcú prekročiť. Monografia je urcená širšej odbornej verejnosti, najmä však študentom odboru filozofia na humanitných fakultách, resp. účastníkom postgraduálneho doktorantského štúdia v oblasti spolocenskych vied ( L1226;7).

O b s a h

ÚVOD 5

I. POZITIVIZMUS (F. Mihina) 8 II. ROZPAD HEGELOVEJ ŠKOLY (V. Leško) 41 III. FEUERBACHOVA FILOZOFIA ČLOVEKA A BUDÚCNOSTI (V. Leško) 57 IV. MARXOVA FILOZOFIA PRAXE A DEJÍN (V. Leško) 77 V. ARTHUR SCHOPEHAUER - JEHO VOLUNTARIZMUS, FENOMENALIZMUS A PESI-
MÍZMUS (F. Mihina) 114