FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Macková, p.: tematizácia lásky ... (1994) l724

Macková, P.: Tematizácia lásky vo filozofii Platóna a Schopenhauera. Bratislava, FF UK 1994. 75 s. (diplomová práca) L724

Vedúci diplomovej práce: Ondrej Mészáros
Oponent diplomovej práce: Jozef Piaček

Obsah:

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 1. kap. Mytologický obraz lásky . . . . . . . . . . . . . . . 5-9 2. kap. Platónova koncepcia lásky . . . . . . . . . . . . . . 10-37 3. kap. Metafyzika pohlavnej lásky A. Schopenhauera . . . . . . 38-63 Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-72 Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-75

Autorka považuje lásku za neoddeliteľnú zložku kultúry (s. 1).