FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Letz, j.: filozofia v celostnom porozumení (1991) l176-ob

Letz, J.: Filozofia v celostnom porozumení (1991) L176-Ob

Úvod 2-7

I. FILOZOFIA V KONTEXTE KULTÚRY 8-41
1. Postavenie a funkcie filozofie v rámci kultúry 8-13
2. Funkčná spätosť filozofie s kultúrou ako celkom 13-14
3. Vznik a dejinný vývoj filozofie 14-19
4. Filozofia a život 19-23
5. Filozofia a mýtus 23-26
6. Filozofia a veda 26-29
7. Filozofia a náboženstvo 29-33
8. Životná, náboženská a kresťanská filozofia 33-41

II. POCHOP FILOZOFIE 42-81
1. Filozofický postoj 43-45
2. Podstata filozofie 45-51
3. Idea filozofie 51-55
4. Filozofia ako múdrosť 55-58
5. Filozofia ako veda 58-62
6. Filozofia ako svetonázor 62-65
7. Filozofia ako ideológia 65-69
8. Filozofia vo vzťahu k svojmu ľudskému subjektovému základu 69-74
9. Vymedzenie integrálneho pojmu filozofie 74-81

III. ÚLOHA A PREDMET FILOZOFIE 82-107
1. Úloha filozofie 83-94
1.1 Úlohy filozofie z hľadiska nastoľovania a riešenia filozofických problémov 83-85
1.2 Úlohy filozofie z hľadiska uchopenia a vedenia kultúry ako celku i samostatných kultúrnych útvarov 85-90
1.3 Úlohy filozofie uplatňované v intenciách filozofického rozvíjania elementárnych ľudských činností 90-93
1.4 Úlohy filozofie z hľadiska metodického postupu pri skúmaní 93-94 2. Predmet filozofie 94-107
2.1 Bližšie vymedzenie predmetu filozofie 97-100
2.2 Vymedzenie predmetu filozofie na základe spredmetnenia jej východísk 100-104
2.3 Filozofický problém a filozofická problematika ako predmet filozofie 104-107

IV. FILOZOFICKÉ MYSLENIE 108-133
1. Filozofické myslenie v rámci myslenia o celku 108-112
2. Základná charakteristika filozofického myslenia 112-114
3. Filozofická reflexia 115-118
4. Štruktúra filozofického myslenia 118-121
5. Metódy filozofického myslenia 122-133
5.1 Funkcia a postavenie metódy vo filozofii 122-123
5.2 Otázka pokroku vo filozofickom myslení 123-124
5.3 Hlavné metódy použivané vo filozofii 125-133

V. Základná problémová situácia filozofie 134-161
1. Celková charakteristika 134-138
2. Singularistické riešenie základnej problémovej situácie filozofie
138-147
2.1 Mundializmus 138-143
2.2 Subjektivizmus 143-144
2.3 Spiritualizmus 144-146
2.4 Teizmus 146-147
2.5 Axiologizmus 147
3. Dualistické riešenie základnej problémovej situácie filozofie 147-150 3.1 Mundializmus-subjektivizmus a subjektivizmus-mundializmus 148-149 3.2 Mundializmus-spiritualizmus a spiritualizmus-mundializmus 149
3.3 Teizmus-mundializmus a mundializmus-teizmus 149
3.4 Subjektivizmus-axiologizmus a axiologizmus-subjektivizmus 149-150 3.5 Mundializmus-axiologizmus a axiologizmus-mundializmus 150
4. Trialistické riešenia základnej problémovej situácie filozofie 150-154 4.1 Mundializmus-subjektivizmus-teizmus a ďalšie dva typy 150-153
4.2 Mundializmus-subjektivizmus-spiritualizmus a ďalšie dva typy 153 4.3 Mundializmus-subjektivizmus-axiologizmus 153-154
5. Kvadrialistické riešenie základnej problémovej situácie filozofie 154- 159
6. Kvinkvialistické, resp. univerzalistické riešenie základnej problémovej situácie filozofie 159
7. Členenie filozofie 160-161

LITERATÚRA 162-178

TEMATICKÉ ČLENENIE BIBLIOGRAFIE 179-182