FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Descartes, r.: rozprava (1954) l87

Descartes, R.: Rozprava o metóde. Pravidlá na vedenie rozumu. Bratislava, VSAV 1954. 152 s. L87

O b s a h

ROZPRAVA O METÓDE (23-69)

Prvá časť. Úvahy o vedách (25-30)
Druhá časť. Hlavné pravidlá metódy (30-37)
Tretia časť. Niekoľko pravidiel morálky, získaných touto metódou (37-43) Štvrtá časť. Dôkazy existencie Boha a ľudskej duše čiže základy metafyziky (43-48)
Piata časť. Rad fyzikálnych otázok (48-59)
Šiesta časť. Čo je potrebné k tomu, aby sa vo výskume prírody pokročilo (59- 69)

PRAVIDLÁ NA VEDENIE ROZUMU (73-146)

PRAVIDLO I
- Štúdiami sa má viesť rozum k tomu, aby isto a pravdive súdil o všetkom, čo sa mui naskytne (73-74)

PRAVIDLO II
- Treba sa zaoberať len tými predmetmi,ktoré stačí náš rozum iste a nepochybne poznať (75-77)

PRAVIDLO III
- Pri predmetoch predložených nášmu štúdiu treba hľadať nie to, čo iní mysleli alebo čo sami tušíme, ale to, o čom môžeme mať jasnú a evidentnú intuíciu alebo čo môžeme s určitosťou dedukovať; inak sa totiž nezískava veda (77-79)

PRAVIDLO IV
- Metóda je potrebná pre hľadanie pravdy (80-85)

PRAVIDLO V
- Celá metóda spočíva v poriadku a v usporiadaní tých vecí, na ktoré sa má zamerať sila rozumu, aby sme našli nejakú pravdu. Túto však budeme presne zachovávať, ak zložité a nejasné výroky postupne prevedieme na jednoduchšie a ak potom, vychádzajúc z intuície všetkych najjednoduchších vecí, pokúsime sa postúpiť tými istými stupňami k poznaniu všetkých ostatných vecí (86)

PRAVIDLO VI
- Pre rozlíšenie veľmi jednoduchých vecí od zložitých a pre ich vyhľadávanie podľa poriadku je potrebné v každom rade vecí, v ktorom sme priamo vyvodili niekoľko právd z inych, pozorovať, čo je najjednoduchšie a ako sa od toho všetky ostatné veci viac alebo menej alebo rovnako vzďaľujú (87-91)