FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Bayle, p.: dictionnaire historique et critique (1697) l855

Bayle, P.: Dictionaire historique et critique. Zv. 1-3. Rotterdam 1697. L855

Doplnené vydanie r. 1702 a v dalších rokoch. Najlepším vydaním je desiate vydanie z r. 1740.

Najvýznamnejšie dielo P. Bayla, ktorý sa v ňom snaží podať kritický pohľad na celú filozofickú, teologickú a filologickú problematiku doby. Pritom však pojednáva aj o otázkach prirodných vied a matematiky. Baylovým plánom bolo pôvodne odstrániť predsudky a chybné interpretácie z iných slovníkov.

Bayle postupuje metódou subverzívneho kriticizmu, t. j. pri preverovaní pravdivostnej náplne tradicie Bayle cituje vzájomne si protirečiace autority, čím ukazuje problematickosť mienky.

V súlade s teoriou dvojakej pravdy (pravdy zjavenej a pravdy rozumu) sú vedenie a viera nezlučiteľné.

Ďalšími princípmi sú neobmedzená sloboda svedomia a všeobecná tolerancia, ktorá - ako sa zdá - vyúsťuje v mnohých článkoch slovníka do indiferentizmu a bezbožnosti. Bayle tak vykazuje odpor voči teologickému obrazu sveta.

Pri riešení problému teodícey sa Bayle prikláňa k manicheizmu.

Baylov slovník sa kloní silno ku skepticizmu, pokiaľ ide o existenciu boha. Bayle sa nazdáva, že niet všeobecne akceptovaného dôkazu existencie boha.

Bayle si v slovníku vypracoval metódu výkladu, ktorý neskôr ovplyvní 'Encyklopédiu' ( L604): Bayle tu zastáva racionalistickú koncepciu náboženstva, definitívne sa zastáva slobody myslenia a kritizuje každú autoritu. Tieto texty predstavujú významnú etapu historickej kritiky.

Sila diela spočíva skôr v kritike, ako v pozitivnom výklade. Zdôrazňovaním hodnoty historicko-kritickej vedy, metafyzického dualizmu, metódy radikálnej skepsy a odmietania viery v akúkoľvek autoritu, svojou tézou o nezlučiteľnosti vedenie a viery a zastávaním neteologickej mravnosti získal Baylov lexikón veľký vplyv na francúzsky materializmus 18. stor. a na nemecké a francúzske osvietenstvo.

'Historický a kritický slovník' uvádza len menné heslá ( L141;174 L719; 30).