FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

19. Stor. pr. n. l.


20. stor. pr. n. l. 18. stor. pr. n. l.

asi 1900-1600 pred n. l.
- stredná heladská doba (predmykénska) v Grécku; úzke kultúrne zväzky s Malou Áziou; bronzové nástroje a hrnčiarsky kruh

1900 pred n. l.
- vznik kultového strediska megalitickej kultúry Stonehenge v juhozápadnom Anglicku, ktorého stavebné prvky ukazujú, že tu používali značné znalosti astronomických javov

1890-1800 pred n. l.
- vznikli pôvodné texty egyptských matematických papyrusov: moskovského 1890 a Rhindovho papyrusu 1850-1800. Prinášajú hlavné poznatky o úrovni staroegyptskej matematiky. Zachované texty sú mladšie a vznikli niekedy v dobe hyksóskej (1788-1580). Tu sú už obsiahnuté základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie) v obore prirodzených čísel a "kmeňových zlomkov"; druhé a tretie mocniny a druhé odmocniny prirodzených čísel; rozklad všeobecných zlomkov na kmeňové; sčítanie jednoduchej konečnej aritmetickej a geometrickej postupnosti; lineárne rovnice o jednej neznámej (tzv. počet 'h'); riešenie kvadratických rovníc pomocou pravidla "regula falsi"; geometrická terminológia odvodená z tvarov zaplavovaných území; obsahy trojuholníkov, štvoruholníkov, kruhu (ă sa približne rovná 3,1605), objemy kvádrov, valcov i zrezanej pyramídy; počítali úklon (s'kd) pyramídy. V Rhindovom papyruse sa uvádza aj meno "prvého" matematika pisára Ahmosa ( L494;23)

19./18. stor. pred n. l.
- začiatok usadzovania sa nomádskych Hebrejov v Kanaáne

----------------------
19. stor. pr. n. l.>