FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

19. Stor./2


19. stor. 19. stor./3

1850
- R. Clausius jasne vyslovil 2. zákon termodynamiky, tušený S. Carnotom (1824)

1851-1854
- založenie sociológie - A. Comte: Systeme de politique positive ou traité de sociologie instituant la religion de l'humanité, 1-4

1852
- F. Guthrie formuluje topologický problém štyroch farieb a referuje o tom De Morganovi

1853-1855
- Gobineau, J. A.: Essai sur l'inégalité des races humaines

1854
- Boole, G.: An Analysis of the Laws of Thought

1855
- Bchner, L.: Kraft und Stoff

1856-1939
- S. Freud

1857
- konštruujú sa prvé interferometre

1858
- A. F. Möbius a nezávisle od neho J. B. Listing objavujú jednostranné plochy; najznámejšia z nich je Möbiov list

1859
- vzniká nórska akadémia vied
- Marx, K.: Zur kritik der politischen konomie

1859-1938
- E. Husserl

1859-1952
- J. Dewey

1859-1941
- H. Bergson

60. roky
- formuje sa filozofia života, ucelenú podobu nadobúdajú pokusy modernizovať Kantovu filozofiu, pozitivizmus sa zbavuje sklonov projektovať sociálne utópie, usiluje sa byť triezvou reflexiou faktuálnej podoby vedeckého poznania ( L83;69)
- v Rusku pôsobí hnutie počvenníctvo

1860
- Fechner, G. T.: Elemente der Psychophysik, 1-2

1861
- Slovenské národné zhromaždenie v Martine

1861-1925
- Steiner, R.

1862
- bol založený Massachusetts Institut of Technology

1862-1896
- Spencer, H.: A System of Synthetic Philosophy, 10 zv.

3. tretina
- vznik rakúskej ekonomickej školy; akoby v skratke sa opakujú všetky spory, ktorými žila filozofia od 17. stor.: vyostrili sa všetky antinómie, ktoré formulovala a pokúšala sa riešiť klasická filozofia. Stroskotanie Hegelovho úsilia vypracovať ucelený filozofický systém, syntetizujúci na základe idealistickej dialektiky všetky protirečivé tendencie novovekého myslenia, viedlo k znovuoživeniu
sporu medzi špekulatívnym a vedeckým myslením,
sporu medzi subjektivizmom a objektivizmom,
sporu medzi empirizmom a racionalizmom,
ku ktorým však pribuda ďalší, pre toto obdobie vari najcharakteristickejší: spor medzi iracionalizmom ( antiscientizmom) a scientizmom.
V týchto sporoch ide o polemiku proti klasickej filozofii, proti koncepcii rozumu vypracovanej klasickou filozofiou ( L83;69)

1863
- v USA založená National Academy of Sciences
- založenie Matice slovenskej

1864
- vzniká Moskovská matematická spoločnosť

1865
- začal činnosť Massachusetts Institut of Technology
- Clausius použil termín ' entropia'

1866
- E. Haeckel vyslovuje tvrdenie: Ontogenéza je krátkym a rýchlym opakovaním fylogenézy (základný biogenetický zákon)
- Haeckel vytvoril termín ' ekológia' (pozri: ekológia (Haeckel, E.)) - román "Zločina trest" od F. M. Dostojevského
- rakúsko-pruská vojna

1867
- vynález dynamitu švédskym inžinierom A. Nobelom

1867-1894
- vychádza 'Kapitál' K. Marxa

1868-1912
- v Japonsku obdobie Meidži

1869
- D. I. Mendelejev podáva prvý návrh svojej periodickej sústavy prvkov - Hartmann, E. v.: Philosophie des Unbewussten

------------
19. stor.>

19. stor./3