Študijný plán


Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
mIKV - kognitívna veda - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.11. - kognitívna veda
garant:
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.
 

Povinné predmety

Blok A: Povinné predmety
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAI/2-IKV-114/00  Úvod do filozofie mysle 52P + 2S    D. Kamhal
FMFI.KAI/2-IKV-121/00  Úvod do kognitívnej vedy 51P + 2S    K. Rebrová, B. Cimrová
FMFI-LF.FyÚ/2-IKV-123/00  Úvod do neurovedy 53P    D. Ostatníková
FMFI.KAI/2-IKV-115/00  Úvod do výpočtovej inteligencie 52P + 1S    I. Farkaš
FMFI.KAI/2-IKV-122/15  Semestrálny projekt 54D    B. Cimrová, K. Rebrová
FMFI.KAI/2-IKV-113/00  Kognitívna psychológia 52P + 2S    J. Rybár
FMFI.KAI/2-IKV-921/15  Diplomový seminár 43S    I. Farkaš, J. Rybár
 Predmety 2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy, 2-IKV-123 Úvod do neurovedy, 2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie a 2-IKV-921 Diplomový seminár sa vyučujú v slovenskom aj anglickom jazyku.

Blok F: Predmety štátnej skúšky
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAI/2-IKV-991/15  Diplomová práca 16 OB     
FMFI.KAI/2-IKV-955/15  Empirické metódy v kognitívnej vede 2 SS     
FMFI.KAI/2-IKV-954/15  Výpočtové metódy v kognitívnej vede 2 SS     

 
Povinne voliteľné predmety

Blok B: Vyrovnávacie predmety
 Výber požadovaných (spravidla 2 alebo 3) predmetov (týka sa tých študentov, ktorí neabsolvovali v predchádzajúcom štúdiu všetky adekvátne predmety.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAGDM/2-IKV-102/15  Matematika 42P + 2C    I. Kohanová
FMFI.KAI/2-IKV-105/15  Základy programovania 41P + 2C    T. Kuzma
FMFI.KAI/1-AIN-304/15  Úvod do umelej inteligencie 62P + 2C    M. Markošová, I. Farkaš
FMFI-FSEV.ÚAP/2-IKV-111/15  Základy psychológie 42P + 1S    V. Čavojová
FMFI.KAI/2-IKV-116/15  Metodológia empirického výskumu 42P + 1S    L. Kostovičová
 Predmety 2-IKV-102 Matematika, 2-IKV-105 Základy programovania a 1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie sú povinné pre študentov Kognitívnej vedy, ktorí neabsolvovali bakalársky študijný program v informatike alebo v príbuznom odbore.
 Predmety 2-IKV-111 Základy psychológie a 2-IKV-116 Metodológia empirického výskumu sú povinné pre študentov Kognitívnej vedy, ktorí neabsolvovali bakalársky študijný program v psychológii alebo v príbuznom odbore.

Blok C: Výpočtové predmety
 povinný výber 2 predmetov (min. 10 kreditov)
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAI+KZVI/2-AIN-111/15  Webové technológie a metodológie 62P + 2C    Z. Kubincová, M. Homola
FMFI.KAI/2-IKV-136/15  Výpočtová kognitívna neuroveda 62P + 2C    I. Farkaš
FMFI.KAI/2-AIN-137/15  Umelá inteligencia 62P + 2C    M. Markošová
FMFI.KAGDM/2-IKV-267/00  Matematická logika pre kognitívnu vedu 52P + 1C    P. Zlatoš
 Predmety 2-AIN-137 Umelá inteligencia, 2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda a 2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu sa vyučujú v slovenskom aj anglickom jazyku.

Blok D: Behaviorálne a neurovedné predmety
 povinný výber 2 predmetov (min. 10 kreditov)
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAI/2-IKV-143/00  Filozofia jazyka 52P + 1S    D. Kamhal
FMFI.KAI/2-IKV-141/00  Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii 52P + 1S    T. Gál
FMFI.KAI/2-IKV-137/15  Moderné metódy skúmania mozgu 52P + 1S    B. Cimrová
FMFI.KAI/2-IKV-183/00  Psycholingvistika 52P + 1S    J. Bašnáková
 Predmety 2-IKV-137 Moderné metódy skúmania mozgu a 2-IKV-183 Psycholingvistika sa vyučujú v slovenskom aj anglickom jazyku.

Blok E: Mobilitné predmety
 min. 30 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAI/2-ERA-001/15  Projekt mobility I 10   
FMFI.KAI/2-ERA-002/15  Projekt mobility II 15   
FMFI.KAI/2-ERA-003/15  Projekt mobility III 20   
FMFI.KAI/2-ERA-004/15  Nové trendy v kognitívnej vede 10   
FMFI.KAI/2-ERA-005/15  Predmet špecializácie I 5   
FMFI.KAI/2-ERA-006/15  Predmet špecializácie II 10   
FMFI.KAI/2-ERA-010/15  Výberový predmet mobility 5   
(1) Povinný predmet: Nové trendy v kognitívnej vede; (2) Povinne voliteľný predmet: Predmet špecializácie I, II (vyberajú sa odb. predmety na doplnenie požadovaných kreditov); (3) Projekt mobility I, II, III: povinne voliteľný predmet (vyberá sa jedna z troch možností projektu podľa rozsahu); (4) Výberový predmet (vyberá sa ľubovoľný predmet v prípade chýbajúcich kreditov)

 
Výberové predmety

Blok G: Výberové predmety
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.Podm.Vyučujúci
FMFI.KAI/2-INF-150/15  Strojové učenie 64P    V. Boža
FMFI.KAMŠ/2-INF-175/15  Pravdepodobnosť a štatistika 53P + 1C    R. Harman, L. Filová
FMFI.KAI/2-IKV-187/15  Seminár z kognitívnej vedy 21P + 1S   
FMFI.KAI/2-IKV-181/00  Význam a komunikácia 52P + 1S    D. Kamhal
FMFI.KAI/2-AIN-132/15  Neurónové siete 62P + 2C    I. Farkaš
FMFI.KAI/2-INF-238/00  Grafové modely v strojovom učení64P    T. Vinař
FMFI.KAI/2-IKV-167/00  Praktický seminár robotiky 32S    P. Petrovič
FMFI.KAI/2-AIN-235/15  Algoritmy umelej inteligencie v robotike 62P + 2L    P. Petrovič
FMFI.KAI/2-IKV-168/15  Kognitívna veda, kultúra a technika 53C    T. Gál
FMFI.KAI/2-IKV-185/15  Robustné štatistické modely v experimentálnom skúmaní kognície 51P + 2S    M. Kanovský
FMFI.KAI/2-IKV-186/15  Teória mysle 41P + 2S 1, 2    J. Bánovský
FMFI.KAI/2-AIN-181/00  Evolučné algoritmy 32K    M. Markošová
FMFI-FSEV/2-IKV-182/00  Súčasné teórie vedomia 52P + 1S    S. Gáliková
FMFI.KAI/2-IKV-233/15  Kognitívne laboratórium 43K    J. Rybár
FMFI.KAI/2-IKV-232/00  Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie 52P + 2S    M. Takáč
FMFI.KAI/2-IKV-236/10  Ukotvená kognícia 52P + 2S    I. Farkaš
FMFI.KAI/2-IKV-238/15  Filozofia umelej inteligencie 52P + 1S    E. Višňovský
FMFI.KAI/2-AIN-154/12  Komplexné siete32S    M. Markošová
FMFI.KAI/2-IKV-164/15  Multiagentové systémy 62P + 2C    A. Lúčny
FMFI.KAI/2-UXX-150/00  Seminár z komunikácie 23S    M. Takáč
FMFI.KAI/2-AIN-145/10  Kvalitatívne modelovanie a simulácia 32K    M. Takáč
Predmety 2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie a 2-IKV-236 Ukotvená kognícia sú zaradené do jadra programu v kontexte konzorcia MEiCogSci, pretože sú povinné pre študentov z iných univerzít konzorcia počas mobility na našej univerzite. Tieto predmety teda nie sú určené pre našich študentov, ale v princípe si ich môžu zapísať. Oba sa vyučujú v anglickom jazyku. Predmet Kvalitatívne modelovanie a simulácia sa vyučuje každý druhý rok, v nepárnych rokoch (2015, 2017, ...) Predmet 2-IKV-238 Filozofia umelej inteligencie sa vyučuje v slovenskom aj anglickom jazyku. Predmet 2-IKV-187 Seminár z kognitívnej vedy - je de facto povinný, aj keď v študijnom pláne zatiaľ figuruje medzi výberovými predmetmi (bude preradený).

Vysvetlivky: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, K - kurz