Témy diplomoviek

Téma: Vplyv vizuálneho smogu pri cestách na pozornosť vodiča pri riadení automobilu Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Využitie neurónových sietí na detekciu reklamných plôch popri cestách. Detekcia významnosti reklám na základe saliency a následná verifikácia pomocou eyetrackera.

Téma: Rozpoznávanie modelov automobilov Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Využitie neurónových sietí na rozpoznanie značky a konkrétneho modelu automobilu. Naštudovať problematiku sledovania cestnej premávky. Zamerať sa na klasifikáciu automobilov na úrovni značky automobilu a konkrétneho modelu. Téma: Detekcia chodcov Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Detekcia chodcov na video záberoch nasnímaných z automobilu. Možnosť využitia hĺbkovej informácie. Téma: Detekcia abnormálneho správania Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Na letiskách, vlakových a autobusových staniciach, staniciach metra, a všade kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí, vedieť zdetegovať neštandardné správanie, napr. bitka, niekomu prišlo nevoľno atd. Téma: Vlastná téma Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.

   Vlastné témy z oblasti spracovania obrazu a počítačového videnia

_________________________________________________________________________

Téma: Virtuálna Vitrína- pohľadovo závislé stereo zobrazenia Vitrína- pohľadovo závislé stereo zobrazenie Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. Virtuálna vitrína je pasívny 3D display z doplnenou funkciou pohľadovo závislého stereozobrazenia Ciele práce: ● Naštudovanie si pohľadovo závislého/nezávislého sterea ● Vytvorenie setupu pre trekovanie pohľadu ● Implementácia desktop aplikácie Unity? OpenCV? Kinect? Software+Hardware Téma: Multispektrálne snímanie a analýza obrazov v spolupráci s VŠVU Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. Vytvorenie setupu na automatické snímanie a následná analýza obrazu. Téma je vypísaná aj ako Bc. Ak sa nájde aj bakalár, bude DP téma zameraná viac na analýzu Ciele práce: ● Naštudovanie Multispektrálneho snímania ● Vytvorenie setupu (svetlá, kamera, filtre) ● Vytvorenie aplikácie na automatické snímanie ● Analýza dát Arduino? Matlab? OpenCV? Hardware+Software Téma: Automatická syntéza detektora významných oblastí Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. Využitie genetického programovania na syntézu detektora významných oblastí. Nadväzuje na úspešnú prácu I. Uhliarika Ciele práce: ● Naštudovanie Saliency, genetické programovanie ● Špecifikácia databázy, operátorov, vyhodnocovacích funkcií ● Implementácia s využitím frameworku ● Validácia, Ladenie, Testovanie C++? Vieme sa dohodnúť... Výskum+Software Téma: Detekcia významných oblastí s využitím hlbokých neurónových sietí Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. Využitie hlbokých konvolučných neurónových sietí na detekciu významných oblastí. Veľmi aktuálna téma nasledujúca najnovšie trendy v počítačovom videní Ciele práce: ● Naštudovanie Saliency, CNN ● Špecifikácia databázy ● Trénovanie ● Validácia, Ladenie, Testovanie Framework Výskum+Software Téma: Vlastná téma Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. Prídite s vlastnou témou z oblasti: ● Počítačového videnia, ● Rozšírenej reality, ● Hlbokých konvolučných neurónových sietí ● Multispektrélneho snímania, ● Nových médií Podporujem presahy (LFUK, VŠVU, VŠMU) Rada si vypočujem aj šialené nápady. __________________________________________________________________________

Revision as of 19:33, 12 October 2017 by Haladova (Talk | contribs) (Vytvorená stránka „Témy diplomoviek Téma: Vplyv vizuálneho smogu pri cestách na pozornosť vodiča pri riadení automobilu Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Využitie neurón...“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)