Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:50, 3 October 2013Novotny (Talk | contribs). . (887 bytes) (+887). . (Created page with "Poloha tabletu v priestore sa dnes najčastejšie zisťuje buď velmi nepresnými údajmi z pohybových senzorov (náklon, akcelerácia) alebo opticky tak, že tablet kamerou sn…")