Odovzdávanie diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované: apríl 2016

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Vzor prvých strán záverečnej práce

Termíny

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2015/2016 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2015/2016 str. 39 ).

 • Termín odovzdania diplomovej práce AI: 04.05.2016 (streda) do 15:00hod.
 • Termín odovzdania diplomovej práce KV: 25.05.2016 (streda) do 15:00hod.
 • Termín odovzdania bakalárskej práce: 16.05.2016 (pondelok) 31.05.2016 (utorok) do 15:00 hod.
 • Termín odovzdania bakalárskej práce obhajovanej na opravnom alebo náhradnom termíne štátnych skúšok v auguste: 03.08.2016 (streda) do 15:00 hod.

Práce spolu s potrebnými dokumentmi sa odovzdávajú na sekretariáte KAI v miestnosti I-24.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP), ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do každej odovzdanej práce (do jednej práce originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovanú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
 2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy (jeden štvorstranový PDF súbor).
 3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
  1. 3x diplomovú alebo 3x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať tepelnou väzbou
  2. 3x licenčná zmluva SK + 3x licenčná zmluva UK (študent, knižnica, archív)
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
  4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
  5. Elektronická príloha ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )
 1. čísla študijných odborov pre účely titulného listu záverečnej práce :
  1. 2511 Aplikovaná informatika
  2. 2503 Kognitívna veda
 • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

 • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

 1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
 2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2015 pre diplomové práce, DD.MM.2015 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudky.


Revision as of 22:23, 11 July 2016 by Petrovic (Talk | contribs)