Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované informácie: 30.4.2013

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2012/2013 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2012/2013 str. 39 ).

Termín odovzdania diplomovej práce: 06.05.2013 do 15:00hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce: 31.05.2013 do 15:00 hod.

Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do každej odovzdanej práce (do jednej práce originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovanú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
 2. Zistiť v AIS2 36-miestny hexadecimálny kód práce, ktorý treba napísať na titulný list ako "evidenčné číslo". Kód nájde v časti záverečná práca, kde pod ikonou bežca zvolí opäť možnosť záverečná práca. ( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
 3. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčnú zmluvu.
 4. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
  1. 3x diplomovú alebo 2x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZDP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať tepelnou väzbou
  2. 3x + 3x licenčná zmluva (študent, knižnica, archív)
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
  4. 1x kópia ZP (archív)

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

 • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

 1. Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 2. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 a THESES(v roku 2012 zabezpečuje KAI)
 3. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k obidvom protokolom o originalite (2ks, sekretariát katedry, DD.MM.RRR pre diplomové práce, DD.MM.RRRR pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality zo systému THESES, ak už bude k dispozícií, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane oboch protokolov originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudok oponenta v prípade diplomových prác.


Revision as of 14:31, 30 April 2013 by Slobodova (Talk | contribs)